Algemene voorwaarden

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 9 april 2018.

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Bewust in Balans met Baukje en een cliënt waarop Bewust in Balans met Baukje deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Inspanning Bewust in Balans met Baukje

Bewust in Balans met Baukje zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Bewust in Balans met Baukje het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Bewust in Balans met Baukje de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomen kan Bewust in Balans met Baukje de afspraak annuleren. Bewust in Balans met Baukje moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Betaling

Bewust in Balans met Baukje vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling contant of per overboeking voorafgaand aan de behandeling te voldoen.

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Bewust in Balans met Baukje vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Baukje Willems aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Bewust in Balans met Baukje neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt over op een cliëntenkaart. Bewust in Balans met Baukje behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bewust in Balans met Baukje zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding

Bewust in Balans met Baukje is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de specialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Bewust in Balans met Baukje is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de specialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën van producten, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Bewust in Balans met Baukje is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Bewust in Balans met Baukje
Dorpstraat 173A
5504 HE Veldhoven
06-38897756
KvK 66041309
BTW NL110318729B02